loading...
контакти | за нас | новини
национален телефон
за информация:

0700 17 112
НАЧАЛОСПЕШНО ДОСИЕРАЗШИРЕНО ДОСИЕОТСТЪПКИ ПРИ ПАРТНЬОРИONLINE ПРОДАЖБИЦЕНИ

Болниците в Кърджали и Комотини с общ план за действие при ПТП

Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.”

Програмата е съфинансирана от ЕФРР и  национално съфинансирана от участващите държави

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Ат. Дафовски“ АД, гр. Кърджали е бенефициент по проект „Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи /MediciNet“, одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“ съгласно сключен Договор № В2-13.02.

На 23.06. 2014 г. от 10.30 ч. в конферентната зала на болницата се проведе еднодневен семинар на тема „Най-добра реакция при спешни случаи с фокус върху пътните инциденти“. Д-р Леман Рашид, началник на Спешно приемно отделение към Многопрофилната болница, запозна присъстващите с възможностите на лечебното заведение да предостави качествени медицински услуги в сътрудничество с медицинския персонал от болницата в Комотини. В организираната дискусия участваха медицински специалисти от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали, представители на институции, НПО, заинтересовани лица.

Болниците в Комотини и Кърджали приеха „екшън“ план за сътрудничество, който ще осигури нови възможности на службите за спешна помощ при аварийни случаи по новата пътна връзка между Гърция и България. Всяко произшествие, което ще се случи на международния път между двата града, ще се покрива от двете лечебни заведения. Задачата на семинара бе да представи възможностите на двете болници за бърза и ефективна професионална реакция за спасяване на човешки животи при пътно-транспортни произшествия. В резултат от изпълнението на проекта тази цел е постижима благодарение на новото оборудване и новата система за координация.

Д-р Тодор Черкезов, изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД в гр. Кърджали, подчерта огромното значение на проекта за обновяване на материалната

база, тъй като в рамките на основните дейности са осигурени нови операционни маси, лампи, анестезиологични апарати, електроножове, таванни разпределителни колони, болнични транспортьори, медицинско обзавеждане и аксесоари. Монтирана е централна климатична система в операционния блок, която осигурява оптимална температура в залите и постоянен поток на свеж пречистен въздух. В травматологична операционна зала е монтиран ламинарен таван, който осигурява стерилност на въздуха.

В реализирането на проекта са включени и специализирани обучения на лекари, медицински сестри и санитари, които осигуряват адекватни действия при възникване на извънредни ситуации в трансграничната зона. Основна цел на обученията бе усвояване на знания, умения и компетенции за прилагане на животоподдържащи процедури при пациенти, пострадали при ПТП.

Проведеният семинар повиши информираността на участниците по отношение на възможностите на двете болници в Кърджали и Комотини за повишеното качество на медицинските услуги в случаите на пътни инциденти в региона.

Този документ е създаден в рамките на Проект № В2-13.02 „Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи /MediciNet“, одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за ЕТС „Гърция-България 2007-2013”, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни.Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Източник:  www.zdrave.net

От дата:  29.07.2014 14:07:23

Сподели новината във Facebookвсички новини

В ПАРТНЬОРСТВО С: Българска асоциация на пострадали при катастрофи Българска асоциация за закрила на пациентите Български червен кръст Съюз на българските автомобилисти Министерство на здравеопазването
Изпълнителна агенция по трансплантация
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international