loading...
контакти | за нас | новини
национален телефон
за информация:

0700 17 112
НАЧАЛОСПЕШНО ДОСИЕРАЗШИРЕНО ДОСИЕОТСТЪПКИ ПРИ ПАРТНЬОРИONLINE ПРОДАЖБИЦЕНИ

Условия за използване на услугите на еhelp.bg

Моля, прочетете Общите условия за ползване на Услугите, достъпни през уебсайта еhelp.bg и ако сте съгласен с тях, отбележете съгласието си в полето "Съгласен съм с Общите условия". След извършване на това отбелязване и натискане на виртуален бутон "Потвърди" се счита, че сте запознат с Общите условия.

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от "Ихелп" ООД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта еhelp.bg и урежда отношенията между "Ихелп" ООД, ЕИК 202314521, със седалище и адрес на управление в гр. София ул."Лайош Кошут" 16, ет.1 (наричано по-долу за краткост "Ихелп" ООД) и всеки един регистрираните и нерегистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта еhelp.bg.

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Определения

Чл. 1. (1) При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия за ползване на услугите и информационните ресурси на еhelp.bg (по-надолу "Общите условия") посочените по-долу термини и изрази (в азбучен ред – за удобство) имат следното значение:

1. "Администратор на лични данни" по смисъла на настоящите Общи условия е "Ихелп" ООД , в качеството му на регистриран от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и притежаващ Удостоверение за регистрация № 370275/07.02.2013 г. по регистъра на КЗЛД;

2. "Злоумишлени действия" са действия и/или бездействия, нарушаващи общоприетите правила за поведение в Интернет средата или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; препълване на информационни канали; получаване на неоторизиран достъп до ресурси, използване на чужди права и пароли; използване на слабостите или несъвършенствата на информационните системи на "Ихелп" ООД с цел извличане на собствена облага или неправомерно добиване на информация; извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви; изпращане на вируси, "троянски коне" (програми за отдалечен контрол върху компютърни конфигурации); смущаване нормалната работа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на Интернет и асоциираните мрежи;

3. "Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт;

4. "Ихелп" ООД e българско търговско дружество, с ЕИК 202314521, със седалище и адрес на управление в гр. София ул."Лайош Кошут" 16, ет.1

5. "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което ползва и пряко получава предоставяни от "Ихелп" ООД услуги;

6. ПОТРЕБИТЕЛИ по смисъла на настоящите правила са две категории:

6.1. Регистрирани - Потребители, които се регистрират на Интернет страниците на еhelp.bg чрез въвеждане на информация за осъществяване на обратна връзка, а в последствие ползват Интернет страниците като въвеждат само персонален код.
6.2. Нерегистрирани - Потребители, които посещават Интернет страниците на еhelp.bg, без да извършват регистрация.

7. "Случайно събитие" е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

8. "Уебсайт" ("website") е обособено място в Глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол за пренос на данни и съдържащо програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

9. "Услуги, предоставяни от "Ихелп" ООД представляват услугите посочени неизчерпателно в чл. 7 от настоящите Общи условия.

Задължителност на Общите условия.

Чл. 2. (1) С подаването на заявка от ПОТРЕБИТЕЛ и получаването на отговор за зареждане, независимо от географското местоположение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително чрез индиректно зареждане, посредством използване на хипервръзка ("електронна препратка" по смисъла на Закона за електронната търговия /ЗЕТ/), банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, към него от друг уебсайт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че желае да ползва услугите предоставяни от "Ихелп" ООД, че е запознат с настоящите Общи условия, като в отношенията между него и "Ихелп" ООД те имат силата на договор, който трябва да се спазва (важи принципът "Pacta sunt servanda").

Действие на Общите условия.

Чл. 3. (1) Договорът е в сила за страните от извършването на електронното изявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по смисъла на предходния член до момента на прекратяване използването на услугите на "Ихелп" ООД чрез напускане на съответния уебсайт.

(2) С всяко ново влизане в уебсайт на "Ихелп" ООД ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва нов договор с "Ихелп" ООД, чиято продължителност е същата като тази по предходната алинея – до момента на напускането му. Общите условия на договора са действащите към момента на сключването му.

(3) Общите условия обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ при изразяването на недвусмислено съгласие за приемането им по време на регистрация, и остават в сила до момента на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Изменения на Общите условия.

Чл. 4. (1) При извършване на промени в настоящите Общи условия, "Ихелп" ООД довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в www.ehelp.bg и/или чрез публикуване на съобщение в Потребителския профил на Регистрирания потребител за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени. "Ихелп" ООД предоставя на Потребителя срок от 7 дни да се запознае с промените в Общите условия.

(2) Ако в рамките на срока по ал. 2 Регистрираният потребител, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на Услугите за Нерегистрирани потребители.

Ако Регистрираният потребител заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът се прекратява в срок от 1 (един) месец от получаване на изявлението за отхвърляне.

Предмет на Общите условия.

Чл. 5. "Ихелп" ООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в настоящите Общи условия услуги при стриктно спазване на изискванията, посочени по-долу.

Оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимата му за ползването на предоставяните услуги компютърна конфигурация, софтуер и достъп до Интернет. "Ихелп" ООД няма качеството на хардуерен или софтуерен доставчик, както и доставчик на услугата "достъп до Интернет" по отношение на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

II. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ "Ихелп" ООД.

Чл. 7. "Ихелп" ООД предоставя услуги на информационното общество, по смисъла на ЗЕТ. Посочените по-долу услуги не са изчерпателни и към тях във всеки един момент могат да се наслагват (включително надграждат съществуващи) услуги незабранени или не влизащи в противоречие с действащото българско законодателство:

1. Изготвяне на индивидуален профил за лицето, съдържащ данни за контакт за негов близък, данни за личен лекар и медицинска информация за лицето /спешно досие/.

2. Изготвяне на индивидуален профил на лицето, съдържащ допълнителни медицински данни, които лицето сам добавя в профила си /разширено досие/.

3. Отстъпки от партньори на програмата.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 8. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на "Ихелп" ООД съобразно действащото в страната законодателство и приложимите международни актове, съгласно конституционно регламентираното право на всеки гражданин да търси, получава и разпространява информация.

Чл. 9. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползуване на предоставяните от "Ихелп" ООД ООД услуги да не извършва следните неизчерпателно посочени деяния:

1. Записване, съхраняване и разпространение на нелицензиран софтуер, използвайки ресурсите на "Ихелп" ООД;
2. Осъществяване на неразрешен достъп до системи и ресурси в Интернет-пространството, използвайки за това по неправомерен начин услугите на "Ихелп" ООД;
3. Неразрешено разпространяване на авторски материали, увреждащо икономическите права на лицата, притежаващи авторски или сродни на авторските права върху тези материали;
4. Накърняване на правата и доброто име на трети лица;
5. Призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред в Република България или извършване на престъпления, разпалване на вражда (расова, етническа, верска, между половете, възрастова и др.) или насилие към личността (съобщения, съдържащи заплахи за живота и/или телесната неприкосновеност на човека);
6. Застрашаване на националната сигурност и отбраната на Република България;
7. Предоставяне в публичното Интернет-пространство на материали, представляващи търговска, служебна или държавна тайна (когато могат да се квалифицират като държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и като служебна тайна по смисъла на съответния специален закон, определящ категориите служебни тайни за съответно ведомство);
8. Да не предприема действия, насочени към неправомерно възпрепятстване ползването на услугите на "Ихелп" ООД от други ПОТРЕБИТЕЛИ; 9. Разпространение на материали с порнографско съдържание, по смисъла на Наказателния кодекс (НК) или каквото и да било друго съдържание, което застрашава или би могло да застраши нормалното психическо развитие на малолетните и/или непълнолетни лица, или влиза в грубо противоречие с общоприетите в страната морални норми и добрите нрави;
10. Да не променя интегритета и съдържанието на чужди съобщения, подменя идентичността на изпращача или получателя, датата и часа на изпращане и получаване на съобщенията по електронната поща, или други реквизити, както и да не изпраща нежелана поща, включително непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 6 от ЗЕТ;
11. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си, или принадлежността си към определена група хора;
12. Да разпространява материали и информация, които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение или съгласие на "Ихелп" ООД.

(2) При установено неспазване на изискванията на ал. 1, "Ихелп" ООД има право незабавно да изтрие от своите сървъри и администрирани от него информационни системи на трети лица-партньори по различни проекти съответната информация или материали. Последното не касае случаите по ал. 1, т. 5, 7 и 10 – за наличието на подобна информация, качена от ПОТРЕБИТЕЛ на информационните масиви на "Ихелп" ООД, независимо от прякото или косвено ползване на информационните ресурси на "Ихелп" ООД, последният съобщава своевременно на компетентните органи в Република България, предоставя надлежни доказателства (в случай, че деянието съставлява или би могло да изпълва състава на престъпление по НК и съобщението се явява законен повод за образуване на наказателно производство от компетентен орган на държавна власт) и ги съхранява (архивира), докато това е необходимо или е разпоредено.

Права и задължения на "Ихелп" ООД. Ограничаване на отговорността.

Чл. 10. "Ихелп" ООД има право, но не и задължение, да запазва използувани материали и информация, разположени на сървърите на "Ихелп" ООД.

Чл. 11. (1) "Ихелп" ООД не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, "троянски коне" или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи, които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитни стени", използвани от системата на "Ихелп" ООД с цел защита сигурността на информацията, която се разполага, съхранява или пренася.

(2) "Ихелп" ООД не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете извън сайта ehelp.bg, достъпът до които се осъществява чрез хипервръзка, банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.

(3) "Ихелп" ООД не отговоря за вреди, евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ от неточно подадена или грешно разчетена информаця при използване на предоставяните услуги. С приемане на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

(4) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сами носят отговорност и гарантират достоверността на информацията предоставена на "Ихелп" ООД. Изложеното в предходното изречение ограничаване на отговорността е с оглед обстоятелството, че "Ихелп" ООД охранява тайната на съобщенията. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

(5) "Ихелп" ООД не носи отговорност за неполучаване и/или забавяне на писма, кореспонденции и мейли.

Чл. 12. (1) "Ихелп" ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или крайни електронни съобщителни съоръжения на ПОТРЕБИТЕЛЯ или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

(2) "Ихелп" ООД не гарантира, че предоставяните услуги ще бъдат непрекъсваеми, навременни и винаги свободни от грешки.

(3) В случай на неприемлива употреба "Ихелп" ООД има право по своя преценка и без ограничение да прекратява предоставянето на услугите във всеки един момент, включително закриването на профили.

(4) "Ихелп" ООД има право да използва софтуер за автоматична обработка на електронната поща на своите потребители по време на нейната доставка. Събраната за ПОТРЕБИТЕЛЯ информация по време на автоматичната обработка, може да се използва както за създаване на профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нуждите на "Ихелп" ООД , така и за други цели (Анти-СПАМ защита и др.).

(5) "Ихелп" ООД има право да излъчва реклама навсякъде в администрирания от него уебсайт, включително и в електронните съобщения на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Администриране на лични данни.

Чл. 13. (1) Администраторът на лични данни обработва само онези лични данни на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, за които те в качеството си на физически лица изрично са дали своето съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2, т. 2, предложение първо от ЗЗЛД.

(2) С цел избягване на противоречие, под "изрично съгласие" за обработване на лични данни по смисъла на тези Общи условия се разбира: осъществяването на недвусмислено електронно изявление (по смисъла на ЗЕДЕП) от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за обработка на поискани от Администратора лични данни. Преди събирането на данните с цел тяхната обработка, Администраторът по недвусмислен начин уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ каква/и лична/и данна/и ще бъде/ат събрана/и за обработка, като дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ лично от употребена през неговия ПОТРЕБИТЕЛСКИ профил компютърна конфигурация да попълни поисканата/те данна/и. Независимо от личното попълване на данната/те, Администраторът осигурява възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ недвусмислено да изрази волята си попълнените от него данни да бъдат събрани и обработени. Волеизявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за недвусмислено, когато той маркира изрично определено свободно поле, квадратче или кръгче, в което автоматичната система може да допусне маркиране. С изразяването на съгласие с настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави и изрично съгласие за събиране на лични данни от Администратора, по смисъла на предходното изречение.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписва на хартиен носител и изпраща за съхранение в офиса на "Ихелп" ООД попълнените от него данни.

(3) Събраните лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИ няма да бъдат разкривани на трети лица без изричното съгласие на физическите лица, предоставили ги доброволно на Администратора.

(4) С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита уведомен за следното:

1. "Ихелп" ООД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД с Удостоверение № 370275/07.02.2013 г. по регистъра на КЗЛД;
2. Целите, за които ще се обработват неговите данни са свързани с медицински цели;
3. Предоставянето на личните данни от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ е изцяло доброволно;
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни във всеки един момент след първоначалното им предоставяне, включително за тяхното невъзвратимо премахване от системите на "Ихелп" ООД, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е размислил и не желае събирането, обработването и съхраняването на предоставените от него данни за целите посочени от Администратора.

Авторски права и интелектуална собственост.

Чл. 14. (1) Всички елементи на съдържанието на уебсайтове на "Ихелп" ООД, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на "Ихелп" ООД, съвместно на "Ихелп" ООД и неговите партньори, предоставили съответната информация, на трети лица лицензоносители или представляват по естеството си обществено достъпно медийно съдържание, създадено направо от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (User Generated Content).

(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайтове на "Ихелп" ООД без разрешение на "Ихелп" ООД и/или носителя на авторските или сродни права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

(3) В случай, че елементи или материали от уебсайт на "Ихелп" ООД бъдат запаметени на компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ или разпечатани за лична и нетърговска употреба, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на "Ихелп" ООД и неговите партньори.

Обезщетения

Чл. 15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети "Ихелп" ООД за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил, или допуснал да бъде нарушено, правото на интелектуална собственост на "Ихелп" ООД и неговите партньори върху обектите на интелектуална собственост, посочени като такива и съдържащи се в базите данни на "Ихелп" ООД.

Разкриване на информацията

Чл. 16. "Ихелп" ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1. е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
3. други посочени в закона случаи.

V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Прекратяване

Чл. 17.

1. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а. преустановяване на дейността на "Ихелп" ООД или прекратяване поддържането на ehelp.bg;
б. взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в. други предвидени в закона случаи.

2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от "Ихелп" ООД.

3. При прекратяване на договора "Ихелп" ООД дезактивира Потребителския профил на Регистрирания потребител и заличава Паролата за достъп до Потребителския профил на Абоната.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма

Чл. 18. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в ehelp.bg, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 19. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

Чл. 20. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на "Ихелп" ООД от 06.02.2013 г.

В ПАРТНЬОРСТВО С: Българска асоциация на пострадали при катастрофи Българска асоциация за закрила на пациентите Български червен кръст Съюз на българските автомобилисти Министерство на здравеопазването
Изпълнителна агенция по трансплантация
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international